• Trudności w uczeniu się
   • Trudności w uczeniu się

   • 18.10.2023 12:53
   • SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ
   • DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA

        Przyczyny specyficznych trudności w uczeniu się mają podłoże biologiczne tzn. genetyczne, prenatalne, okołoporodowe lub mogą być nabyte (np. po urazie). Występują one u dzieci w normie intelektualnej.

    SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W NAUCE:

       O tym, jakiego rodzaju funkcje są obniżone u danego dziecka informuje opinia o dysleksji sporządzona na podstawie badań psychologiczno- pedagogicznych, wydawana przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne.

    DYSLEKSJA ROZWOJOWA:

    • ♣  DYSLEKSJA WŁASCIWA - TRUDNOŚCI W CZYTANIU
    • ♣  DYSGRAFIA- TRUDNOŚCI W PISANIU DOTYCZACE GRAFICZNEJ STRONY PISMA
    • ♣  DYSORTOGRAFIA - TRUDNOŚCI Z OPANOWANIEM POPRAWNEJ PISOWNI

    Z dysleksji nie można się wyleczyć, nie można z niej wyrosnąć.

    Zostaje z człowiekiem na całe życie. Można nauczyć się z nią sobie radzić.

    Jak się może objawiać:

    1. 1. Przejawy zaburzeń funkcji słuchowych:
    • ♣  mylenie głosek podobnych brzmieniowo np. z – s, d-t, p-b, w-f
    • ♣  trudności z dokonywaniem analizy głoskowej i sylabowej,
    • ♣  trudności z przypomnieniem sobie właściwego słowa.
    1. 2. Przejawy zaburzeń funkcji wzrokowych:
    • ♣  mylenie liter o podobnych kształtach np. b-d, t-l-ł,
    • ♣  opuszczanie liter lub całych wyrazów w czasie przepisywania lub czytania
    • ♣  trudności z utrwaleniem poprawnej pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi.
    1. 3. Przejawy zaburzeń funkcji ruchowych:
    • ♣  wolne tempo pisania,
    • ♣  niski poziom graficzny pisma ( pismo niekształtne, pismo nieczytelne)
    • ♣  męczliwość podczas pisania.
    1. 4. Przejawy zakłóceń lateralizacji:
    • ♣  lateralizacja skrzyżowana ( np. praworęczność i leworęczność)
    1. 5. Przejawy zaburzeń orientacji przestrzennej:
    • ♣  trudności z rozpoznawaniem kierunków w przestrzeni i orientacji prawo- lewo,

    dół – góra,

    • ♣  mylenie liter o podobnych kształtach lecz inaczej położonych w przestrzeni np. b-p, g-d,
    • ♣  pismo lustrzane.

    Zaburzenia w tych obszarach powodują trudności w nauce wielu przedmiotów.
    Nie dotyczą tylko języka polskiego, jak się powszechnie uważa.  Przykładowe trudności, jakie napotyka dziecko z dysleksją rozwojową:

    1. 1. Język polski

    Dyslektycy zwykle maja wolne tempo czytania oraz trudności ze zrozumieniem czytanego tekstu. Może pojawiać się niechęć do czytania długich tekstów czy książek. Pomimo znajomości zasad pisowni dziecko nadal popełnia liczne błędy ortograficzne i gramatyczne. Ma też problemy z korzystaniem ze słownika, bo nie może nauczyć się kolejności liter
    w alfabecie. Kolejna trudność to organizacja tekstu na stronie, co jest dosyć istotne przy pisaniu wypracowań i robieniu notatek. Notatki trzeba robić coraz szybciej i w większej ilości, zatem pismo staje się coraz brzydsze i mniej czytelne.

    1. 2. Języki obce np. język angielski

    Kłopot może mu sprawiać różnicowanie głosek zbliżonych fonetycznie, różnicowanie wyrazów podobnie brzmiących, powtarzanie dłuższych i trudniejszych wyrazów. Odczytywanie transkrypcji fonetycznej ze słownika jest prawie jest bardzo utrudnione. Kolejna trudność stanowi prawidłowe stosowanie przyimków. Dziecku, które generalnie ma problemy z orientacja w czasie, bardzo trudno jest zrozumieć różnice miedzy czasami gramatycznymi w j. angielskim.

    1. 3. Matematyka

    Mogą wystąpić trudności spowodowane myleniem kolejności cyfr, liczb i znaków oraz indeksów górnych i dolnych (w ułamkach zwykłych). Dyslektycy gubią sią w dłuższych działaniach opuszczając całe ich fragmenty, co powoduje uzyskanie innego wyniku. Często pojawiają się problemy ze zrozumieniem treści zadań tekstowych, a także zapisem kolejnych kroków rozwiązania. Mogą pojawić się trudności w płynnym opanowaniu tabliczki mnożenia.

    1. 4. Geografia.

    Występują trudności z czytaniem i rysowaniem map, z określeniem stron świata i położenia różnych miejsc geograficznych względem siebie.

    1. 5. Biologia

    Kłopot może sprawia zapis i zapamiętanie łańcuchów reakcji biochemicznych
    oraz hierarchiczny układ informacji dotyczący całej systematyki roślin i zwierząt.

    1. 6. Chemia

    Ze względu na trudności z rozpoznawaniem skrótów dyslektyk ma duże trudności
    w opanowaniu symboli pierwiastków chemicznych oraz wzorów związków. Zapis wszelkich schematów (budowa strukturalna) i reakcji chemicznych jest bardzo trudny
    do opanowania, podobnie jak tablica Mendelejewa, gdzie dane zorganizowane
    są przestrzennie.

     

    1. 7. Fizyka

    Problemem jest rozumienie pojęć związanych z waga, przestrzenia, kierunkiem i czasem. Dziecko nie potrafi zrozumieć relacji i zależności miedzy jednostkami miar. Ma trudności
    z rozpoznawaniem skrótów, zapamiętaniem i odtworzeniem wzorów fizycznych.

    1. 8. Historia

    Dyslektyk ma problemy z nazwaniem ciągów logicznych, np. nie potrafi zauważyć ciągu chronologicznych wydarzeń, zapamiętać dat ani rozpoznać zjawisk przyczynowo-skutkowych. Wynika to ze słabej orientacji w czasie. Ze względu na zaburzenia orientacji przestrzennej nie potrafi korzystać z map historycznych Zdiagnozowanie dysleksji oznacza konieczność podejmowania systematycznej pracy nad przezwyciężaniem trudności. Działania powinny być skupione na usprawnianiu zaburzonych funkcji i stymulowaniu ogólnego rozwoju.

    Umiejętna pomoc rodziców jest niezmiernie istotna.

     

    Zadania rodziców

    • ♣  zapewnienie atmosfery zrozumienia, akceptacji i życzliwości,
    • ♣  stosowanie jasnych i jednolitych metod postepowania w zakresie wymagań i nagradzania,
    • ♣  motywowanie do codziennych ćwiczeń,
    • ♣  wzmacnianie pozytywnych wartości i zainteresowań,
    • ♣  zapewnienie warunków do ćwiczeń,
    • ♣  analizowanie trudności,
    • ♣  podkreślanie mocnych stron,
    • ♣  motywowanie do korzystania ze słowników,
    • ♣  dbałość o relaks
    • ♣  dostosowanie wymagań do możliwości dziecka
    • ♣  uczenie samodzielności i odpowiedzialności.
   • Wróć do listy artykułów
 • Zespół Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie
  ul. Aleja Wojska Polskiego 31
  18-300 Zambrów
  • Logowanie